Strona główna kalkulatora dotacji. Logo Warszawy - Zakochaj się w Warszawie
Deklaracja dostępności Kalkulator

Deklaracja dostępności serwisu dotacje.um.warszawa.pl

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dotacje.um.warszawa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dotacje.um.warszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2019.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.10.2019.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 22.10.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy

pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

tel. 22 325 96 00, faks 22 325 96 02

mail: Sekretariat.BOPiPK@um.warszawa.pl

BIP

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Klimczak, adres poczty elektronicznej jklimczak@um.warszawa.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Do budynku prowadzą cztery wejścia (dwa od pl. Bankowego, jedno od ul. Corazziego i jedno od ul. Tłomackie).

Jedno wejście od pl. Bankowego i jedno od ul. Tłomackie są dostępne dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek wyposażony jest w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.